Anti- Diabetic

  Gymnema SylvestreAlkaloidcontent

25%,50%,75% 90% Gymnamic acid


Therapeutic Use
Anti-Diabetic/Anti-Obeisant  Lagestromia SpeciosaAlkaloid content
1% & 5% Corosolic acid


Therapeutic Use
Anti-Diabetic/Anti-Obeisant

  Pterocarpus MarsupiumAlkaloid content
5% Pterostibene


Therapeutic Use
Anti-Diabetic/Anti-Obeisant

  Salacia reticulataAlkaloid content
1% Mangiferine


Therapeutic Use
Anti-Diabetic/Anti-Obeisant

  Aegle MarmelosAlkaloid content
7% Tannins


Therapeutic Use
Anti-Diabetic

  Azadirachta IndicaAlkaloid content
Bitters 1%


Therapeutic Use
Anti-Diabetic

  Eugenia JambolanaAlkaloid content
5% Bitters


Therapeutic Use
Anti-Diabetic

  Mamordica Charantia

Alkaloid content
5% Bitters


Therapeutic Use
Anti - Diabetic